Informácia o spracúvaní osobných údajov 

v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je dôležitým prvkom našej spoločnosti GGS s.r.o. – prevádzkovateľa portálu www.najcredit.sk, a preto bol v tejto súvislosti vytvorený dokument Ochrana súkromia, ktorý je dostupný na našej stránke www.najcredit.sk

Zároveň Vám v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov a o ochrane bankového tajomstva poskytujeme detailné informácie o tom, ako naša spoločnosť GGS.s.r.o., so sídlom
Saleziánov 8, 010 01 Žilina, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.22944/S, IČO: 46818286

My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou. Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, prečo ich spracúvame, ako dlho ich uchovávame, aké práva máte a ako ich môžete uplatniť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Ďalšie informácie Vám môžu byť prípadne poskytnuté, ak si u nás žiadate o konkrétny produkt alebo službu.

 1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Ak hovoríme o spracúvaní Vašich osobných údajov, máme na mysli akékoľvek operácie, ktoré vykonávame s osobnými údajmi, hlavne ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmenu, ale aj ich vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu.

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom pre našu činnosť a pre zabezpečenie vysokého štandardu našich služieb.

 

Pri poskytovaní našich služieb spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, údaje z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, fotografia, IP adresa);
 • Kontaktné údaje (napríklad poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • Údaje tvoriace Vašu sociálnu identitu (napríklad rodinný stav, počet detí, spôsob bývania);
 • Daňové informácie (napríklad DIČ, daňový status);
 • Údaje týkajúce sa profesijného života (napríklad stupeň vzdelania, názov zamestnávateľa, pracovná pozícia, plat/mzda);
 • Údaje tvoriace Vašu ekonomickú identitu – bankové, finančné a platobné údaje (napríklad

 

informácie o bankovom účte, číslo kreditnej karty, prevody peňazí, majetok, úverová história a platobná morálka, výdaje, dlhy);

Údaje o Vašich návykoch a preferenciách:

 • údaje týkajúce sa Vášho využívania našich produktov a služieb v súvislosti s bankovými, finančnými a platobnými údajmi,
 • údaje získané pri našej vzájomnej komunikácií: prostredníctvom našich obchodných miest, webových stránok, aplikácií, stránok na sociálnych sieťach, počas telefonátov, cez chat, email a osobné rozhovory;
 • záznamy z kamerových systémov a lokalizačné údaje (napríklad miesto platobnej transakcie).

Iba s Vašim výslovným predchádzajúcim súhlasom môžeme spracúvať:

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú získavané priamo od Vás alebo z nasledovných zdrojov za účelom overenia Vašich údajov:

 • informačný systém verejnej správy,
 • naši poskytovatelia služieb,
 • tretie osoby, ako sú databázy klientskych informácií,
 • verejne dostupné databázy spravované tretími stranami.
 1. Špecifické prípady získavania osobných údajov, vrátane nepriameho získavania

 

Za určitých okolností získavame a používame osobné údaje osôb, s ktorými máme, môžeme mať alebo sme mali priamy vzťah, ako napríklad osoby, s ktorými sme rokovali o uzatvorení obchodu (potenciálny klient) alebo osoby, ktoré už nie sú našimi klientmi.

 

V určitých prípadoch môžeme tiež získavať Vaše osobné údaje, aj keď s nami nemáte priamy vzťah alebo nám Vaše kontaktné údaje poskytne náš klient v prípade, že ste napríklad:

 • rodinný príslušník,
 • spoludlžník / ručiteľ,
 • právny zástupca (s plnou mocou),
 • adresáti platobných prevodov vykonaných našimi klientmi,
 • oprávnená osoba z poistnej zmluvy,
 • prenajímatelia,
 • koncový užívatelia výhod,
 • dlžníci klienta (napr. v prípade osobného bankrotu).

 

Osobné údaje týchto osôb spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie jedného z nižšie uvedených účelov.

 

 1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely ?

a) Aby sme splnili svoje zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje spracúvame pre splnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad:

 • ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • dodržiavanie legislatívy v oblasti sankcií a embárg,
 • boj proti daňovým podvodom a plnenie oznamovacích povinností v oblasti daní,
 • bankové a finančné právne predpisy, v súvislosti s ktorými dochádza k: o nastaveniu bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi, o odhaleniu obchodov, ktoré sa odchyľujú od štandardov, nastaveniu Vášho skóre úverového rizika a hodnoteniu Vašej schopnosti splácať,
 • vybavovanie oficiálnych žiadosti od kompetentných orgánov verejnej správy alebo súdov,
 • dokladovanie obchodov.
 1. Aby sme s Vami mohli uzavrieť a vykonať obchod alebo na Vašu žiadosť uskutočniť kroky pred uzatvorením zmluvy

Vaše osobné údaje používame za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a zároveň, aby sme:

 • Vás informovali o našich produktoch a službách,
 • Vám pomohli a odpovedali na Vaše žiadosti a podnety,
 • vyhodnotili, či Vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok,
 • Vám poskytli všetky dohodnuté produkty a služby.

 

 1. Aby sme naplnili náš oprávnený záujem

Vaše osobné údaje využívame na vývoj našich produktov a služieb, na zlepšenie riadenia rizika a na účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov:

 • správa IT, vrátane správy infraštruktúry (napríklad zdielané platformy), kontinuita činnosti a bezpečnosť IT,
 • vytvorenie individuálnych štatistických modelov na základe analýzy obchodov, napríklad ako podklad pre určenie skóre Vášho úverového rizika,
 • stanovenie súhrnných štatistík, testov a modelov, pre potreby výskumu a vývoja, s cieľom zlepšiť riadenie rizík našej skupiny alebo s cieľom zlepšiť už existujúce produkty alebo služby, či vytváranie nových,
 • školenie našich zamestnancov pomocou záznamov hovorov do našich call centier,
 • zvyšovanie kvality našich produktov a služieb,
 • správa zoznamu klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami,
 • príprava a zasielanie všeobecných ponúk produktov a služieb prostredníctvom všetkých kanálov písomnej, elektronickej a telefonickej komunikácie. S prípravou a zasielaním týchto ponúk môžete kedykoľvek vysloviť nesúhlas prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených nižšie v bode d).
 1. Aby sme rešpektovali Vaše rozhodnutie, ak sme Vás požiadali o súhlas so spracovaním osobných údajov pre konkrétny účel

V niektorých prípadoch potrebujeme na spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, a to pre:

 • overenie pravdivosti Vami poskytnutých údajov u tretích osôb ako napríklad zamestnávateľ,
 • posúdenie Vašej schopnosti splácať úver v rámci vzájomného informovania užívateľov registrov klientskych informácií o Vašej bonite a dôveryhodnosti, bankových obchodoch, platobnej disciplíne,
 • prípravu a ponuku vhodného produktu a služieb našej spoločnosti. Aby Vám naša ponuka čo najviac vyhovovala, s Vaším súhlasom budeme pre Vás pripravovať ponuku na mieru a využívať k tomu tzv. automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, čo znamená, že Vaše osobné údaje sú automatizovane vyhodnocované bez ľudského zásahu a je Vám pripravená ponuka našich služieb priamo pre Vás.

Uvedené súhlasy môžete kedykoľvek odvolať a môžete vzniesť námietku prostredníctvom:

 • mailovej žiadosti adresovanej našej spoločnosti na info@najcredit.sk
 • písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou. Máte absolútne právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj tzv. profilovanie súvisiace s takýmto priamym marketingom . Námietku môžete vzniesť prostredníctvom telefonickej žiadosti cez mailovú žiadosť adresovanej na info@najcredit.sk alebo písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu. Ak namietnete voči takémuto spracúvaniu, osobné údaje na účely priameho marketingu už ďalej nebudeme spracúvať.

 1. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Pre naplnenie horeuvedených účelov poskytujeme Vaše osobné údaje:

 • poskytovateľom služieb,   ktorý  zabezpečujú   vykonávanie    zákonných  alebo  zmluvných  práv a povinností,
 • osobám vykonávajúcim finančné sprostredkovanie,
 • prevádzkovateľovi registra bankových informácií
 • osobám, s ktorými spolupracujeme pri ochrane a uplatňovaní našich práv a záujmov vrátane vymáhania pohľadávok,
 • tretím subjektom pri poskytovaní súčinnosti a plnení zákonných povinností v rozsahu vymedzenom platnými právnymi predpismi.

Ako sú spracúvané údaje v spoločnom registri bankových informácií?

Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods.

 • Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava –Staré

Mesto (ďalej „SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava– Staré Mesto, sbcb@sbcb.sk.

Spoločný register bankových informácií, “SRBI” – časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20) Zákona o úveroch na bývanie, v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Banka je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta (pre účely tejto časti informácie sa klientom rozumie fyzická osoba, s ktorou banka uzavrela úverovú zmluvu, osoba zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, ako aj fyzická osoba žiadajúca banku o uzavretie úverovej zmluvy). Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania, sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), v spojení s čl. 6 ods. 2 Nariadenia, ako aj Zákon o bankách.

Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Osobné údaje spracúvané tak v SRBI ako aj v Registri pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená na čas trvania záväzkov a 5 rokov po zániku všetkých záväzkov Klienta voči banke vo vzťahu ku konkrétnej Úverovej zmluve (úverovou zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek právny úkon banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže vzniknúť právo na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi, vrátane zmluvy o spotrebiteľskom úvere), a v prípade ak nedôjde k uzatvoreniu Úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu. Následne sú osobné údaje zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

SBCB spracúva osobné údaje, prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.

Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk a prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404,

so  sídlom  Mlynské  Nivy  14,  821 09  Bratislava  (ďalej  „NBCB“)  aj oprávneným užívateľom
Nebankového registra klientskych informácií, uvedeným na webovej stránke www.nbcb.sk
Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods.6 a Zákona o spotrebiteľských
úveroch  a príslušných  ustanovení  Zákona o úveroch  na  bývanie   sprístupňované aj  bankám,

zahraničným bankám a pobočkám zahraničných bánk a ďalším veriteľským subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk

v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch je uvedený na stránke www.nbs.sk. Osobné údaje spracúvané v SRBI a Registri sú poskytované Národnej banke Slovenska a ďalším subjektom

v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách a Zákona o spotrebiteľských úveroch a Zákona o úveroch na bývanie.

Osobné údaje spracúvané v SRBI a Registri nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a Registra a služieb nimi poskytovaných je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava– Staré Mesto, tel.: +421 2 59207518, e-mail: sbcb@sbcb.sk.

 1. Prenos osobných údajov mimo EHP

V prípade medzinárodných prenosov osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré podľa Európskej komisie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, sa osobné údaje predávajú na tomto základe.

Prenos osobných údajov do krajín mimo EHP, ktorých úroveň ochrany nebola Európskou komisiou uznaná ako dostatočná, sa bude riadiť výnimkami uplatniteľnými v konkrétnych prípadoch (napríklad ak je prenos potrebný na plnenie zmluvy alebo na vykonanie medzinárodnej platby) alebo sa vykonajú niektoré z uvedených opatrení pre ochranu Vašich osobných údajov:

 • štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou,
 • záväzné firemné pravidlá.

O prehľade týchto opatrení a informácie môžete požiadať písomne na kontaktné údaje uvedené v časti 9 tohto dokumentu.

 1. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi, vyplývajúcu z našich procesných požiadaviek a po dobu uvedenú v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili:

 • v prípade uzatvorenia obchodu medzi nami spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich z tohto obchodu (t.j. počas trvania zmluvného vzťahu) a do uplynutia premlčacej doby na preukazovanie, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov, najmenej však 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami,
 • v prípade nedokončenia procesu žiadosti o náš produkt uchovávame Vaše údaje po dobu 3 mesiacov,
 • v prípadoch neuzatvorenia obchodu a keď bol vykonaný dotaz do registra bankových informácií, spracúvame Vaše osobné údaje 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie za týmto účelom.
 1. Aké máte práva

V súlade s platnými právnymi predpismi máte tieto práva:

 • právo na prístup: môžete získavať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a ich kópie;
 • právo na opravu: ak si myslíte, že Vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požadovať ich opravu alebo doplnenie;
 • právo na výmaz: v rozsahu, ktorý povoľuje právna úprava, môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania: môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku: môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu. Máte absolútne právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj tzv. profilovanie súvisiace s takýmto priamym marketingom;
 • právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať;
 • právo na prenosnosť: v rozsahu, ktorý dovoľuje právna úprava, máte právo, aby Vám boli odovzdané Vami poskytnuté osobné údaje alebo, ak je to technicky možné, prenesené tretej strane;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak máte akékoľvek výhrady voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť prostredníctvom: .

 • telefonickej žiadosti cez zákaznícku linku na čísle 0944 620 909,
 • mailovej žiadosti adresovanej našej spoločnosti na info@najcredit.sk
 • písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.
 1. Ako sa dozviete o zmenách tohto dokumentu?

Vo svete neustálych technologických zmien môže dochádzať k zmenám tohto dokumentu. Oboznámte sa, prosím, s našou aktuálnou verziou na našich stránkach www.najcredit.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našich webových stránok alebo iných komunikačných kanálov.

 1. Ako nás kontaktovať

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na našej internetovej stránke 0944 620 909 www.najcredit.sk v sekcii kontakty, prípadne telefonicky na našom zákazníckom centre 0944 620 909.